Νομοθεσία Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΚΥΑ 9303/454/ε103/2009 (φεκ 408 Β?5.3.2009)

«Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ. 3.β.) του ν.2939/2001 (Α 179), το άρθρο 6 (παρ. 3.β.) του π.δ. 109/2004 (Α 75), το άρθρο 7 (παρ. 3.β.) του π.δ. 82/2004 (Α 64), το άρθρο 6 (παρ. 3.β.) του π.δ. 116/2004 (Α 81), το άρθρο 9 (παρ. 3.β.) του π.δ. 115/2004 (Α 80), το άρθρο 8 (παρ. 3.β.) του π.δ. 117/2004 (Α 82)».

 

ΠΔ 170/2008 (ΦΕΚ 228 Α/7.11.08)

Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ΄Αλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)»

 

ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α/31/7.08)

Συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και ΄Αλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)» και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού.

 

ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 286 Β/2.3.2007)

Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/6/8/2001)

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών κα άλλων σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (Α΄179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμο αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004»

 

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/6/8/2001)

«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ιδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»

 

Χρησιμοποιημένα λάδια

ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α 64/2/3/2004)

«Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β΄40)». «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Λιπαντικών Ελαίων»

 

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/3/6/2006)

Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α΄82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003.

 

ΠΔ 115/2004 (ΦΕΚ Α 80/5.3.2004)

«Αντικατάσταση της 73537/148/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κλπ..» (Β΄963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»

 

ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α 82/5.3.2004)

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»

 

Αυτοκίνητα

Υ.Α. 74362/5340/05/2007 (ΦΕΚ 544/Β΄/18.4.2007)

Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ανακύκλωσης.

 

ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ Α 75/5.3.2004)

«Μέτρα, όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους»

 

ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ Α81/5/3/2004)

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000».

 
blank blank blank
RocketTheme Joomla Templates