Επικίνδυνα απόβλητα

ΚΥΑ 27683/2320/2008 (ΦΕΚ 948/Β/22.5.2008)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11383/840/2007 (ΦΕΚ 309/β) απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής-μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων».

 

ΚΥΑ 8668/28.2.2007 (ΦΕΚ Β΄ 287/2.3.2007) Εγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ..) (Β’ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … κλπ) (Β΄ 383) και της υπ΄αριθμ. 24944/1159/206 κοινή υπουργική απόφαση «Εγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ..κλπ.» (Β΄ 791).

 

ΥΑ 11383/840/2007 (ΦΕΚ 309/Β΄/7.3.2007)

Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

 

ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΔΕΚ Β 383/28.3.06)

Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της 19396/1546/1997.

 
blank blank blank
RocketTheme Joomla Templates