Γενική Νομοθεσία

ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909 Β/22-12-03)

Μέτρα και Οροι για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων / Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης. Ενσωμάτωση της Οδηγίας Πλαίσιο 91/156/ΕΟΚ. Με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ καταργούνται τα εξής :

  • 69728/824/17-5-1996 (ΦΕΚ 358Β)

  • 113944/17-11-1997 (ΦΕΚ 1016/Β)

  • 14312/1302/2000/9-6-2000 (ΦΕΚ 723/Β)

 

Υ.Α. 26469/1501/Ε103/2003 (ΦΕΚ 864 Β/2003)

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 14312/1302/00 με θέμα «συμπλήρωση και εξειδίκευση της Κ.Υ.Α. 113944/97 «εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων )» (723/Β)»

 

ΥΑ 29407/3508 16.12.2002 (ΦΕΚ 1572Β/2002)

«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». Ενσωμάτωση Οδηγίας 99/31/ΕΚ.

 

ΚΥΑ 114218 (ΦΕΚ 1016Β/1997)

Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

 
blank blank blank
RocketTheme Joomla Templates