Υπηρεσίες
 • Αποκομιδή πάσης φύσεως απορριμμάτων
 • Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, κλαδιών, βιομηχανικών απορριμμάτων και ανακυκλούμενων υλικών
 • Μηχανική σάρωση οδών, εσωτερικών χώρων, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων
 • Πλύσιμο (εσωτερικά και εξωτερικά) κάδων μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων
 • Προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής απορριμμάτων στην πηγή
 • Προγράμματα συλλογής-μεταφοράς απορριμμάτων με ειδικά containers
 • Προγράμματα συλλογής πετρελαιοειδών από μαρίνες και λιμάνια
 • Μελέτη, κατασκευή και διαχείριση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
 • Εργασίες ύψους για σημεία μέχρι και 20 μέτρων ύψους
 • Μηχανική ή και χειρωνακτική αποψίλωση από οδούς, κήπους, πάρκα, εθνικά δίκτυα, προαύλια, κλπ.
 • Εργασίες απολύμανσης χώρων
 • Εργασίες γενικών καθαρισμών
 • Αποφράξεις δικτύων
 • Καθαρισμός φρεατίων και απομάκρυνση υγρών λυμάτων
 • Οργανωμένους καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων (Αρχαιολογικών χώρων, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων στάθμευσης (parking), στηθαία εθνικών οδών και αρτηριών, δημοτικών και κοινοτικών χώρων, κλπ.)
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης και εξυπηρέτησης κινητών χημικών τουαλετών
 • Εμπορία υλικών για ανακύκλωση (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, κλπ.)
 • Εμπορία παλαιών μετάλλων και scrap σιδήρου
 • Περισυλλογή και επεξεργασία Οχημάτων στο Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
 • Περισυλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
 • Περισυλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων
 • Καταστροφές διαφόρων προϊόντων: ληγμένων τροφίμων, φαρμάκων, παιχνιδιών και γενικότερα μη εμπορεύσιμων προϊόντων
 • Αποξηλώσεις εγκαταστάσεων από ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία
 • Υπηρεσίες συμβούλου σε περιβαλλοντικά θέματα
 • Κατάρτιση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 

 

 

 

 
blank blank blank
RocketTheme Joomla Templates